Statut

STATUT WIGIERSKIEGO STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNEGO

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art.1

Stowarzyszenie nosi nazwę Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne zwane dalej w skrócie Stowarzyszeniem.
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

Art.2

Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne jest samorządną organizacją społeczną działającą na podstawie przepisów Prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

Art.3

Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Stary Folwark, gmina Suwałki.

Art.4

Obszarem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie może tworzyć swoje filie i oddziały oraz posługiwać się znakiem.

Art.5

Stowarzyszenie może zrzeszać się z innymi organizacjami o podobnym charakterze na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji turystycznych.
O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, 2, bądź wystąpieniem z nich decyduje Walne Zgromadzenie członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.

Art.6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Art.7

Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieokreślony.

Rozdział II

Cele i środki działania.

Art.8

Celem stowarzyszenia jest:

Promocja i ochrona ogólnych, prawnych i gospodarczych interesów członków Stowarzyszenia.
Podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, naukowych, ekologicznych oraz turystycznych służących rozwojowi regionu nadwigierskiego.
Bezpośrednia pomoc swoim członkom w organizowaniu i prowadzeniu usług turystycznych..
Kształtowanie opinii społecznej poprzez edukację społeczności lokalnej w zakresie procesów integracyjnych z Unią Europejską w turystyce.
Współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz ochrony i zachowania naturalnego środowiska i dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju usług turystycznych.
Pozyskiwanie różnych źródeł środków finansowych na wspieranie lokalnych programów w zakresie turystyki oraz infrastruktury turystycznej.
Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej swoich członków, może też zatrudniać odpłatnie pracowników do prowadzenia określonych spraw.
Zagospodarowanie turystyczne oraz infrastruktury turystycznej gmin nadwigierskich.

Cel Stowarzyszenia realizowany jest poprzez:

Popularyzacja walorów przyrodniczych regionu wigierskiego.
Propagowanie idei agroturystyki i prowadzenia gospodarstw ekologicznych.
Pomoc członkom Stowarzyszenia w kwestiach prawno – podatkowych.
Inicjowanie działań podwyższających jakość usług turystycznych.
Organizowanie kursów i wykładów związanych z turystyką.
Podejmowanie działań w kierunku wypracowania modelu koegzystencji członków Stowarzyszenia i Kierownictwa Wigierskiego Parku Narodowego opartego na wzajemnym poszanowaniu swoich praw i własności.
Nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi.
Gromadzenie środków na rzecz finansowania statutowej działalności.
Współpraca z osobami fizycznymi, członkami Stowarzyszenia, instytucjami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej, samorządami terytorialnymi oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i zagranicą w zakresie gromadzenia i wymiany informacji oraz doświadczeń w dziedzinie turystyki, zwłaszcza zaś turystyki na Suwalszczyźnie.
Organizowanie szkoleń i seminariów mających na celu popularyzacje programów pomocowych Unii Europejskiej i metod ich pozyskiwania w zakresie turystyki.
Promowanie kultury regionalnej, turystyki i dorobku regionalnego na różnego rodzaju sympozjach i spotkaniach.
Nawiązanie kontaktów z mediami i prasą w celu promocji przedsięwzięć Stowarzyszenia.

Art.9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych oraz nie może być przeznaczony na inne cele.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art.10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

Członków zwyczajnych
Członków wspierających
Członków honorowych

Art.11

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, zainteresowana działalnością związana z turystyką i wszechstronnym rozwojem Suwalszczyzny.

Art.12

Członkami – założycielami są osoby, które złożyły swe podpisy na liście członków założycieli w czasie zebrania założycielskiego, które odbyło się w dniu 2002.05.06.

Art.13

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zobowiązująca się do stałych świadczeń materialnych na rzecz Stowarzyszenia. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli wobec zarządu, który podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałę. Osoba prawna bierze udział w działalności Stowarzyszenia poprzez swego przedstawiciela.

Art.14

O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających decyduje zarząd, natomiast godność honorowego członka stowarzyszenia nadawana jest na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia osoby fizycznej szczególnie zasłużonej dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Art.15

Nowi członkowie Stowarzyszenia przyjmowani są przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

Art.16

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

Uczestniczyć w jego bieżących pracach oraz zgłaszać pomysły i wnioski zmierzające do lepszego i pełniejszego wprowadzania w życie założeń statutowych.
Uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
Uczestniczyć w pracach Walnego Zgromadzenia Członków z czynnym i biernym prawem wyborczym w przypadku członków zwyczajnych.
Korzystać z lokali Stowarzyszenia, z urządzeń technicznych, pomocy prawnej oraz poradnictwa.

Art.17

Wszyscy członkowie zobowiązani są do realizacji celów stowarzyszenia i poprzez swoją działalność do podtrzymywania i umacniania pozytywnego wizerunku, przestrzegania postanowień Statutu oraz organów Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni zobowiązani są do regularnego opłacania składek członkowskich. Składki członkowskie są przeznaczone na realizację zadań stowarzyszenia i nie podlegają zwrotowi.

Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie.

Art.18

Ustanie członkostwa następuje w przypadkach:

Śmierci
Rezygnacji
Wykluczenia na mocy decyzji Zarządu w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia lub zalegania z opłacaniem składek dłużej niż 6 miesięcy.
Od Uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, którego Uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

Art.19

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zgromadzenie Członków
Zarząd Stowarzyszenia
Komisja Rewizyjna – organ kontroli wewnętrznej

Art.20

Kadencja wszystkich wybranych trwa 4 lata.

Art.21

Organem stanowiącym i kontrolującym jest Walne Zgromadzenie Członków, organem wykonawczym jest Zarząd Stowarzyszenia.

Art.22

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni oraz przedstawiciele członków wspierających z głosem doradczym.

Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział:

Co najmniej 50% członków zwyczajnych w I terminie
Bez względu na liczbę w II terminie

Art.23

Walne Zgromadzenie Członków wybiera ze swojego grona Prezesa oraz cztero- osobowy Zarząd (razem 5 osób).

Prezes zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub nadzwyczajne na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia.

Art.24

Do właściwości Walnego Zgromadzenia Członków należy:

Uchwalanie programu Stowarzyszenia
Wybieranie Prezesa oraz Zarządu
Uchwalanie budżetu stowarzyszenia
Ustalanie składek członkowskich
Kontrola i nadzór nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia
Uchwalanie zmian statutowych Stowarzyszenia
Uchwalanie likwidacji Stowarzyszenia
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oraz udzielanie bądź odmowa absolutorium ustępującym władzom
Wybieranie i odwoływanie członków Zarządu.

Art.25

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
Każdy członek Stowarzyszenia ma 1 głos.

Art.26

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków odbywa się nie rzadziej niż 1 raz w roku.

Art.27

Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Na żądanie większości członków obecnych głosowanie odbywa się w sposób tajny.

Art.28

Z podejmowanych uchwał, głosowań, wyborów sporządza się protokoły, które podpisuje Prezes Stowarzyszenia.

Art.29

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków Stowarzyszenia wybieranych przez Walne Zgromadzenie członków w głosowaniu jawnym na okres 4 lat
Na czele Zarządu Stowarzyszenia stoi Prezes wybrany spośród członków
Uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia następuje z kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.

Art.30

Do kompetencji Zarządu należy:

Realizacja zadań Stowarzyszenia
Przygotowanie projektów, uchwał i ich wykonanie
Opracowanie projektu budżetu i jego wykonanie
Sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia
Prowadzenie dokumentacji członkowskiej
Zwoływanie walnego zebrania członków
Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Art.31

Zarząd podejmuje Uchwały zwykłą większością głosów przy obecności powyżej 50% statutowej liczby członków.

Art.32

Do kompetencji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

kierowanie pracą Zarządu
realizowanie uchwał Zarządu
reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz.

Art.33

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia dotyczące zobowiązań majątkowych, składają dwaj członkowie zarządu w tym Prezes.

Art.34

Co najmniej raz w roku, nie później niż do 31 marca Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Sprawozdawczym Zgromadzeniu Członków.

Art.35

Członkowie Walnego Zgromadzenia Członków oraz Zarządu pełnią swoją funkcję nieodpłatnie, a koszty ich uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia pokrywa Stowarzyszenie.

Art.36

Komisja rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym.
Komisja wyłania ze swego grona Przewodniczącego.
Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej, następuje spośród kandydatów, którzy w głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

Art.37

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie i ocena działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:

Kontrolowanie działalności Zarządu pod kątem zgodności ze Statutem, Uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz przepisami prawa.
Kontrolowanie działalności finansowej Stowarzyszenia pod kątem zgodności z przepisami prawa, zasadami finansowo – gospodarczymi Stowarzyszenia, a także celowości, gospodarności i rzetelności.
Przedstawianie Zarządowi informacji o wynikach kontroli, uwagi, wnioski oraz zalecenia pokontrolne, a w przypadkach ogólnych wnioski o odwołanie osób z pełnionych funkcji.

Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania na wystąpienia Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Komisji rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Art.38

Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności wlanemu Zgromadzeniu Członków.
Komisja Rewizyjna występuje na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym członków z wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
Nie uzyskanie absolutorium przez członków Zarządu wyłącza ich z kandydowania do władz stowarzyszenia w najbliższej kadencji.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez te władzę.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

Art.39

Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości i ruchomości i fundusze.

Art.40

Źródłami majątku stowarzyszenia są:

Składki członkowskie
Dotacje
Darowizny, zapisy i spadki
Wpływy z działalności statutowej

Składki członkowskie za następny rok kalendarzowy powinny być wpłacane do końca III go kwartału bieżącego.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art.41

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób – Prezesa i Skarbnika lub Sekretarza.
Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy Prezesa bądź Wiceprezesa.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia

Art.42

Zmiany statutu mogą być dokonywane, jeżeli w walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczy co najmniej 50% członków Stowarzyszenia. Uchwała może zapaść większością głosów obecnych na zebraniu członków.
Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością głosów przy obecności co najmniej 75% członków stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. 89.20.104).

Rozdział VII

Przepisy końcowe

Art.43

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

Stary Folwark 2002.05.06